Election Section

Functionality :

STAFF Shri. R. D. Salve 
CONTACT Phone no: 68320017

Email id:

Election Section

BOS Chairman List.

BOS Chairman List

निवडणूक सूचनेनुसार अभ्यासमंडळाची पहिली बैठक (सभा) दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ रोजी घेण्यात येणार आहे

अभ्यासमंडळावरील अध्यक्ष पदाची निवडणूक वाढविण्याकरीता अर्ज दाखल केलेल्या उमदेवारांचं अंतिम यादी

Valid Invalid list

Appeal format

Corrected BOS Voter list

Pratinidi Form

Withrawal Form

Chairman Notification

Experience Certificate 2018

BOS Nomination Form

Board of Studies Voters List

चेअरमन कार्यसुची

चेअरमन निवडणूक सूचना

कार्यसुची

निवडणूक सूचना

Result of Managemetn Council for Senate

अधिसभेच्या बैठकीतील निवडणुकीद्वारे व्यवस्थापन परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या उमेदवारांची अंतिम यादी

Valid/ Invalid List

दिनांक १७ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाने राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या सन २०१७ चा एकरूप परिनियम क्रमांक ०१ मधील मुद्दा क्रमांक ०९ (२) नुसार निवडणूक सूचना

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम (३०) (४)(च)(f), (छ)(g), (ज) (h) व (झ)(I) नुसार अधिसभेचे सदस्य असलेल्या प्राचार्य अध्यापक व विद्यापीठ अध्यापक व्यवस्थापन प्रतिनिधी व नोंदणीकृत पदवीधर यांचे मधून प्रत्येकी दोन सदस्य अधिसभेच्या बैठकीत व्यवस्थापन परिषदेवर सदस्य म्हणून निवडून देण्याकरिताची दिनांक ३० जून २०१८ रोजी पारित करण्यात आली असून व्यवस्थापन परिषदेवरील सदस्यत्वाकरिता उमेदवारी सर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक मंगळवार दिनांक १० जुलै २०१८ पर्यंत आहे

Voter list of Senate Members

महाराष्ट्र विधान परिषदेची पदवीधर / शिक्षक द्विवार्षिक निवडणूक २०१८ मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर करण्याबाबत

The last date for submission of CV’s and format “C” has been extended up to 15th June 2018

Applications alongwith bio-data and information in prescribed format A, B & C are invited from the Principals, Professors of affiliated Colleges and Heads of the recognized institutions for nominations on Academic Council by the Hon’ble Vice Chancellor, University of Mumbai, Mumbai

Adhisuchna & Nomination Form regrading Election to Management Council from Senate under section 30(4)(f),(g),(h),(i) of MPUA, 2016

Eligibility Conditions

ओळखपत्र नमुना

मतदान केंद्राकरिता सूचना

Elected Candidate list of Teachers For Academic Council

Elected Candidate list of Teachers For Senate

मतपत्रिका छाननी आणि मतमोजणी वेळी उमेदवारांसाठी सूचना

Final Nomination List of Register Graduate for Senate Election

अधिसभा १० नोंदणीकृत पदवीधर जागांसाठी वैध/ अवैध उमेदवारांची यादी

नामनिर्देशन अर्ज छाननीकरिता प्रतिनिधी नेमणूक करण्याबाबत नमुना

नामनिर्देशन अर्जाच्या छाननी/ मतमोजणीकरिता महत्वाच्या सूचना

सूचना
महाविद्यालयीन अध्यापकांची अधिसभा निवडणुकीकरिता उमेदवारांची अंतिम यादी

महाविद्यालयीन अध्यापकांची विद्यापरिषद निवडणुकीकरिता उमेदवारांची अंतिम यादी

हमीपत्र-१

हमीपत्र-२

हमीपत्र

सूचना

RG. Nomination Form

Updated Teachers Center List

निवडणूक अधिसूचना

शुध्दीपत्रक

List of new Polling Centers fixed for the purpose of Election of Teachers Constituency.

४ विद्याशाखांमध्ये अभ्यासक्रमांच्या समावेशाबाबत

विद्यापीठाच्या अधिसभेवर १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या निवडणुकांबाबतचे जाहीर प्रकटन

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये कलम ३० (४), ६२(२), ९९,१०९ (३) व १४६(१) मध्ये सुधारणा अध्यादेशानुसार कार्यवाही करणेबाबत

Teachers Nomination Form for Senate

Teachers Nomination Form for Academic Council

Teachers Academic Council Adhisuchana

Teachers Pramanpatracha namuna

Teachers Senate Adhisuchana

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८(२)(द)(r) नुसार महाविद्यालयीन अध्यापकांमधून अधिसभेच्या १० आणि कलम ३२(३)(छ) (g) नुसार विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रत्येकी २ अध्यापकांच्या जागांच्या निवडणुकांसाठी अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याबाबत परिपत्रक

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८(२)(द)(r) नुसार मुंबई विद्यापिठाच्या अधिसभेवर १० महाविद्यालयीन अध्यापक आणि कलम ३२(३)(छ) (g) नुसार प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणारे २ महाविद्यालयीन अध्यापक यांच्या निवडणुकीकरिता अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याबाबत जाहीर प्रकटन

मतपत्रिका छाननी /मतमोजणीकरिता प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासाठी अर्जाचा नमुना ‘क’

Notice for Candidate

Guidance to Voters

Important Notice

To appoint a Representative on election Centre

List of Polling Centers fixed for the purpose of Election of Head of the Department Constituency.

List of Polling Centers fixed for the purpose of Election of University Teachers Constituency.

Election to Senate and Academic Council from the Teachers of the Affiliated/ Autonomus Colleges and Recognised Institutions Under Section 28 (2)(r) and 32 (3) (g) of Maharashtra Public Universities Act, 2016

विद्यापीठाच्या अधिसभेवर १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या निवडणुकांबाबतचे जाहीर प्रकटन

Format of Objection Register Graduates

सूचना – अध्यापक तात्पुरती मतदारयादीवर आक्षेपांकरिता सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय सुरु असल्याबाबत सूचना

Format of Objection for Teacher

To furnish the required information of the Teachers for preparation of the Electoral Roll for the purpose of holding the elections of Senate and Academic Council.

विद्यापीठाच्या अधिसभेवर आणि विद्यापरिषदेवर अध्यापक निवडणुकांबाबतचे प्रकटन

Poling Center for University Teachers

प्राचार्य, व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी, विद्यापीठ अध्यापक आणि विभाग प्रमुख या मतदार संघाच्या निवडणुका ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी होणार आहे त्याकरिता नामनिर्देशन अर्ज भरावयाचे अंतिम तारीख २१ जानेवारी २०१८ आहे

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम ४० (२) (ग) नुसार विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्या विभागप्रमुखांच्या गटातून निवडून द्यावयाचे संलग्न महाविद्यालयातील व मान्यताप्राप्त परिसंस्थेतील या निवडणूक सूचनेस जोडलेल्या परिषष्ठ -१ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अभ्यासमंडळावर तीन (०३) विभागप्रमुखांची निवडणूक

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (ण) (o) नुसार प्राचार्यांच्या गटाने त्यांच्या मधून दहा (१०) प्राचार्यांची अधिसभेवरील सदस्य पदाची निवडणूक

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (त) (p) नुसार संलग्न महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांच्या व्यवस्थापन प्रतिनिधी गटाने सहा (०६) व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधीच अधिसभेवरील सदस्य पदाची निवडणूक

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (ध) (s) मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अध्यापकांच्या गटाने त्यांच्यामधून तीन (०३) विद्यापीठ अध्यापकांची अधिसभेवर सदस्य म्हणून निवडून देण्यासाठी दि. १७ मी २०१७ रोज महाराष्ट्र शासनाने राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या सन २०१७ चा एकरूप परिनियम क्रमांक ०१ मधील मुद्दा क्रमांक ०९ नुसार निवडणूक सूचना

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (ध) (S) नुसार विद्यापीठ अध्यापकांमधून अधिसभेच्या तीन जागांच्या निवणुकांसाठी मतदारयादी प्रसिद्ध करणे

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (ण) (o) नुसार महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांमधून अधिसभेच्या १० जागांच्या निवणुकांसाठी मतदारयादी प्रसिद्ध करणे

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (त) (P) नुसार संलग्न महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांच्या व्यवस्थापकांमधून अधिसभेच्या सहा जागांच्या निवणुकांसाठी मतदारयादी प्रसिद्ध करणे

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम ४० (२) (ग) (C) नुसार संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्थाचे विभाग प्रमुखांमधून अधिसभेच्या तीन जागांच्या निवणुकांसाठी मतदारयादी प्रसिद्ध करणे

विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांच्या निवडणुकांबाबतचे प्रकटन

Circular of Election to the Senate of University Teacher

Nomination Form of Head for BOS

Election to the Board of Studies of Heads of the Department Under Section 40(2)(c) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016: Preparation of Electoral Roll thereof.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार ४ विद्याशाखांमध्ये अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याबाबत

Notification for Registration of Graduates/updation of Registered Graduates & Electoral Roll of Graduates for 2017 Election.

नावनोंदणी / मतदार यादी तयार करण्यासाठीची मुदत वाढविण्याबाबत

निवडणुकी बाबत वेळोवेळी विद्यापीठाने जाहीर केलेले प्रकटन / विविध परिपत्रिके आपल्या महाविद्यालयातील नोटीस बोर्ड वर लावण्याबाबत

नावनोंदणी / मतदार यादी तयार करण्यासाठीची मुदत वाढविण्याबाबत कोणाचीही मुदतवाढीची मागणी मंजूर करता येणार नाही

Election Portal निवडणूक दालन

Election Advertise

Management Representative 1

Managemet R Notification 3

Principal enrolled Form 2

Principal Notification

Registered Graduate form

Teacher Notification

Teachers enrollment form 3

University Teacher Notification

University Teachers enrollment form 4

Maharashtra Public Universities Act, 2016 English

Maharashtra Public Universities Act, 2016 Marathi

Statute 17th May, 2017

संचालक, परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ, या पदाच्या निवडीच्या प्रयोजनासाठी अर्हता व अनुभव

संचालक, नवोपक्रम, नव संशोधन व साहचर्य, या पदाच्या निवडीच्या प्रयोजनासाठी अर्हता व अनुभव

संचालक, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण, या पदाच्या निवडीच्या प्रयोजनासाठी अर्हता व अनुभव

विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून निवडून येण्याच्या नामनिर्देशित करण्याच्या अथवा स्वीकृत करून घेण्याच्या पात्रता शर्ती

The Colleges/ Institutions are requested to furnish information regarding the constitution of the Internal Complaints Committee at their Colleges/ Institution to the UWDC by March 5, 2017

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , वर्ष १ अंक ३१(५), दिनांक १७ ऑगस्ट,२०१५ चा अधिनियम क्र. म २९ आणि पत्र क्र मवीस -२०१५(११२/१५)/विशि -४,दिनांक २५ऑगस्ट,२०१५ ,२०१५ नुसार विद्यापीठीच्या विविध प्राधिकरणांच्या निवडणूक दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या असल्याने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ च्या कलम ३६(५) मधील तरतुदीनुसार विविध विषयाच्या अभ्यास मंडळाची संशोधन व मान्यता समिती स्थापन करता आलेली नाही.

सन २०१५ मध्ये घेण्यात येणा-या विद्यापीठातील विविध प्राधिकरणाच्या व अभ्यास मंडळांच्या निवडणूकांची सुरू करण्यात नावनोंदणी प्रक्रिया (ऑनलाईन/ ऑफलाईन) वरिल अधिनियमानुसार तात्काळ थांबविण्यात येत असून दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत कोणत्याही निवडणूका घेण्यात येणार नाहीत

सन २०१५ मध्ये घेण्यात येणा-या मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेतील दहा नोंदणीकृत पदवीधर सदस्यांच्या निवडणूकांची सुरू करण्यात नावनोंदणी प्रक्रिया (ऑनलाईन/ ऑफलाईन) वरिल अधिनियमानुसार तात्काळ थांबविण्यात येत असून दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत कोणत्याही निवडणूका घेण्यात येणार नाहीत

नोंदणीकृत पदवीधर मतदार संघासाठी प्रक्रीयेचे अंतरीम तारीख ३१ ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

मुंबई विद्यापीठाच्या विभागांचे विभागप्रमुख, संलग्न/ संचालित/ स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक/ स्वायत्त संस्था/ महाविद्यालये/ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव, प्राध्यापक-नि-संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था: सर्व मतदार संघासाठी नावनोंदणी प्रक्रीयेचे अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

नोंदणीकृत पदवीधर मतदार संघासाठी प्रक्रीयेचे अंतरीम तारीख २० ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

मुंबई विद्यापीठाच्या विभागांचे विभागप्रमुख, संलग्न/ संचालित/ स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक/ स्वायत्त संस्था/ महाविद्यालये/ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव, प्राध्यापक-नि-संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था: सर्व मतदार संघासाठी नावनोंदणी प्रक्रीयेचे अंतिम तारीख २० ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

मुंबई विद्यापीठाच्या विभागांचे विभागप्रमुख, संलग्न/ संचालित/ स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक/ स्वायत्त संस्था/ महाविद्यालये/ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव, प्राध्यापक-नि-संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था: सर्व मतदार संघासाठी नावनोंदणी प्रक्रीयेचे अंतिम तारीख १० ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

नोंदणीकृत पदवीधर मतदार संघासाठी प्रक्रीयेचे अंतरीम तारीख १० ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

Preparation of Electoral ROll of Head of the Departments for elections to the Board of Studies Under Section 37(2)(b) and read with amended Section 24-A of the Maharashtra Universities Act, 1994

मुंबई विद्यापीठाच्या विभागांचे विभागप्रमुख, संलग्न/ संचालित/ स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक/ स्वायत्त संस्था/ महाविद्यालये/ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव, प्राध्यापक-नि-संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था: पदव्युत्तर शिक्षक मतदार संघासाठी अर्ज भरताना व्याख्या लक्षात घेऊन अर्ज सादर करावेत