Category: Uncategorized

विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नाव नोंदणी व पात्रता प्रमाणपत्र अर्जाची प्रक्रिया कार्यपद्धती यांचे प्रशिक्षण समजावून देण्याबाबत तसेच मागीलवर्षी उदभवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता सर्व महाविद्यालयातील कर्मचा-यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे

विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नाव नोंदणी व पात्रता प्रमाणपत्र अर्जाची प्रक्रिया कार्यपद्धती यांचे प्रशिक्षण समजावून देण्याबाबत तसेच मागीलवर्षी उदभवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता सर्व महाविद्यालयातील कर्मचा-यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे

Read More

अतांत्रिक उच्च शिक्षण संस्थेमधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता Paid Apprenticeship योजना लागू करण्याबाबत

अतांत्रिक उच्च शिक्षण संस्थेमधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता Paid Apprenticeship योजना लागू करण्याबाबत

Read More